Hol találhatóak a fák?

Tisztelt látogatók!

Oldalunkon a Kiskunhalason megtalálható védett fák, facsoportok és fasorok adatait olvashatják. Az adatbázisban képgalériákkal és térképpontokkal, koordinátákkal lehet azonosítani természeti értékeinket. Külön meüpontot hoztunk létre a védettségre javasolt egyedeknek, ahol még szavazni is lehet egy adott fára. - Önnek melyik a kedvence?

Kellemes keresést, böngészést kívánunk!

Ön is szeretne fát ültetni?

Vásároljon "Én is faültető vagyok" pólót és mi megajándékozzuk egy facsemetével! KLIKK IDEKiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete

az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 62. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, valamint a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A védetté nyilvánítás célja

1.§

A védetté nyilvánítás célja a természeti emlékek károsodásának megelőzése, elhárítása, az eddig bekövetkezett károsodás csökkentése, megszüntetése, illetve fasorok esetén a hiányzó egyedek pótlása, a jelen és jövő nemzedék számára történő megőrzése és tervszerű fenntartása.

A védett természeti emlékek egészségi állapotának megőrzése érdekében végzendő munkálatok

2.§

(1) A védett természeti emlékek egészségi állapotának megőrzése érdekében végzendő munkálatok:
a) A fellépő növényi és állati kártevők elleni megelőző védelem biztosítása (permetezés).
b) A száraz ágrészek gondos időbeni eltávolítása, fasebkezelés.
c) A megfelelő növőtér – és a lombkoronának megfelelő földterület – állandó gondozása.
(2) A védett természeti emlék termőterülete védőövezetnek tekintendő. A védőövezet a törzs és a lombkorona széle által meghatározott terület függőleges vetülete körben 2 méterrel megnövelve. A védőövezet a védett cserjére is vonatkozik.
(3) Védőövezeten belül tilos a talajt burkolattal fedni, ez alól kivételt képez a legfeljebb 120 cm széles járda. A kialakítás során a védett fák, cserjék törzsétől mért 2,5 méteren belül földmunka géppel nem végezhető, csak kézi kivitelezéssel.
(4) A védett fasorban lévő faegyed szükségessé vált kivágása után a pótlást a következő ültetési időszakban el kell végezni. A pótlásra kerülő egyed lehetőség szerint a védett fasor fafajának megfelelő, túlkoros méretű fa lehet.
(5) A védett természeti emlék egészségi állapotának megőrzése érdekében végzendő munkálatokat az önkormányzati tulajdonú területen lévő védett természeti értékek esetében az önkormányzat a mindenkori vagyonkezelő útján végzi, a nem önkormányzati tulajdonú területen lévő védett természeti értékek esetében megállapodást köthet a terület tulajdonosával a feladat ellátására.
(6) A védelem alá vont természeti emlékeket „Védett fa (fák), „Védett facsoport”, „Védett cserje” illetve „Védett fasor” feliratú táblával kell ellátni.

Helyi védettség tárgyai

3.§

(1) A helyi védelem tárgyát képezik mindazok a település területén lévő, országos védelem alatt nem álló, de ritkaságuk, különlegességük, esztétikai, tudományos, vagy helytörténeti jelentőségük miatt fontos, természeti területek és értékek, melyeket a Képviselő-testület védelem alatt állónak minősít.

(2) Kiskunhalas Város területén lévő helyi védettségű fák, cserjék, fasorok és facsoportok jegyzékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Természetvédelmi hatósági jogkörök

4.§

  • A védelem alá vont helyi jelentőségű védett fasor esetében első fokú természetvédelmi hatósági jogkört az 1996. évi LIII. törvény és a 71/2015. (III.30.) Kormány rendelet alapján a jegyző gyakorolja.
  •  A jegyző engedélye szükséges a védett fasorban lévő, valamint egyes védett egyedek természetes állapotának megváltoztatásához, kivágásához. Az erre vonatkozó döntést megelőzően az önkormányzat képviselő-testülete véleményt nyilvánít, kivéve, ha a fakivágás azonnali balesetveszély-elhárítás érdekében történik.

 

Záró rendelkezések

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követőn napon lép hatályba. 

6.§

Hatályát veszti:

  1. az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló 31/2007. (XII.05.) önkormányzati
  2. az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló 31/2007. (XII.05.) önkormányzati rendeletet módosító 26/2008.(X.1.)önkormányzati

Kiskunhalas, 2015. június 25.


Kiskunhalas, Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület. Terv: Euro Marketing.